sk
Menu

 

Ochrana osobných údajov

Pre webové stránky a internetovú predajňu spoločnosti West Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Spoločnosť West Invest Holding Kft. (číslo v obchodnom registri: 29141/ T; IČO: 46 375 651, sídlo: Ul. Biskupa Kondého 4577/18.) v nasledujúcich poskytuje informácie pre Užívateľov v súvislosti so správou osobných údajov na ním spravovaných internetových stránkach (www.luxusnesauny.sk, www.exterierovesauny.sk), v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len: GDPR).

Pri vytvorení nariadenia Informácií spoločnosť so zvláštnym zreteľom prihliadala na nariadenia uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 ("Všeobecné nariadenie o ochrane údajov" alebo "GDPR"), zákona o informačnej suverenite a o slobode informácií č. CXII z roku 2011 (ďalej len: Infozákon), zákona z roku 2013. číslo V. o Občianskom zákonníku (ďalej len OZ), ďalej zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti ("ZoR"), zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou, ako aj zákona o účtovníctve č. C. z roku 2000. (ohľadom vystavovania a uschovania potvrdeniek), zákona č. CXIX. z roku 1995. o správe mien a údajov o bydlisku s cieľom výskumu a priameho získavania obchodu, ako aj zákona č. VI z r. 1998 o vyhlásení Dohovoru č. 108 zo Štrasburgu z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, respektíve odporúčania "ONLINE PRIVACY ALLIANCE".

Tieto Informácie pre správu osobných údajov môže spoločnosť West Invest Holding s.r.o. kedykoľvek, jednostranne zmeniť. Tieto Informácie pre správu osobných údajov budú zverejnené na internetových stránkach www.luxusnesauny.sk, www.exterierovesauny.sk. Tieto Informácie pre správu osobných údajov nadobúdajú právoplatnosť ich zverejnením.

  1. 1. Definícia termínov

1.1 Dátový súbor: súbor údajov, spravovaných v jednej evidencii;

1.2 Správa údajov: akýkoľvek úkon alebo súhrn akýchkoľvek úkonov vykonaných s Osobnými údajmi, predovšetkým ich zhromažďovanie, zaznamenanie, systematizácia, členenie, uchovávanie, transformácia, zmena, použitie, vyžiadanie, zhliadnutie, použitie, poskytnutie, rozširovanie alebo ich sprístupnenie iným spôsobom, zverejnenie, zosúladenie alebo spojenie, uzatvorenie, obmedzenie, vymazanie a zničenie bez ohľadu na použitý postup.

1.3 Správca údajov: ten, kto určuje ciele a nástroje – samostatne alebo spoločne s iným – ciele a nástroje Správy údajov.

V prípade Služieb odkazovaných v týchto Informáciách sa za Správcu údajov považuje: • West Invest Holding s.r.o. (Číslo v obchodnom registri:29141/T ; sídlo :929 01 Dunajská Streda 1., Biskupa Kondého 4577/18) ďalej len: :Správca údajov"). Správca údajov je hospodárska spoločnosť registrovaná na Slovensku, ktorá disponuje webovými stránkami a k nim prislúchajúcimi social media plochami, ktoré prevádzkuje a vyvíja sama, ako aj s webshopom.

1.4 Osobný údaj alebo údaj: akýkoľvek údaj alebo informácia, na základe ktorej je možné Užívateľa, fyzickú osobu – priamym alebo nepriamym spôsobom – identifikovať.

1.5 Správca údajov: ten poskytovateľ, ktorý v mene Správcu údajov spravuje Osobné údaje.

1.6 Webová stránka/y: webové stránky prevádzkované Správcom údajov a k webovým stránkam prislúchajúce social media plochy.

1.7 Služba/y): služby poskytované Správcom údajov

1.8 Užívateľ: taká fyzická osoba, ktorá počas a v rámci využívania Služieb poskytne svoj údaj uvedený v bode č. 2.

1.9 Zamestnanec: taká fyzická osoba, ktorá je so Správcom údajom v pracovnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu smerujúcemu na výkon práce.

1.10. Potenciálny zamestnanec: taký fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje na pozíciu inzerovanú Správcom údajov.

1.11. Externý poskytovateľ: tretie strany poskytovateľských partnerov, využívaných Správcom údajov, pre ktorého sú alebo môžu byť v záujme zabezpečenia ich služieb postúpené Osobné údaje, respektíve ktorí pre Správcu údajov môžu postupovať Osobné údaje. Za externých poskytovateľov sa ďalej považujú aj tí poskytovatelia, ktorí nie sú v spolupráci so Správcom údajov, ale prostredníctvom toho, že majú prístup k webovým stránkam Služieb, zbierajú údaje o Užívateľoch, ktoré buď samostatne, alebo v spojení s inými údajmi môžu byť vhodné na identifikáciu Užívateľa.

1.12 Informácie: tieto Informácie pre správu osobných údajov Správcu údajov.

1.13 Likvidácia údajov: celkové fyzické zničenie nosiča údajov, ktorý obsahuje údaje;

1.14 Postúpenie údajov: sprístupnenie údajov špecifickej tretej osobe;
Uverejnenie údajov: umožnenie prístupu osobných údajov pre kohokoľvek;

1.15 Vymazanie údajov: učinenie údajov nerozpoznateľným takým spôsobom, že ich znovunastolenie nie je možné;

1.16 Automatizovaný dátový súbor: súbor automaticky spracovaných údajov;

1.17 Strojové spracovanie: obsahuje nasledujúce činnosti, ak sú tie čiastočne alebo v celosti vykonávané automatizovanými nástrojmi: uloženie údajov, logické alebo aritmetické úkony vykonávané s údajmi, zmena, vymazanie, spätné vyhľadávanie a rozširovanie údajov.

1.18 Systém: súbor technických riešení, prevádzkujúcich listy a služby Správcu údajov a jeho partnerov, dostupných cez internet

2. Okruh spravovaných užívateľských Osobných údajov

2.1 Ak Užívateľ navštívi plochu niektorej Webovej stránky, systém Správcu údajov automaticky uloží IP adresu Užívateľa.

2.2 Na základe rozhodnutie Užívateľa môže Správca údajov v súvislosti s využívaním Služieb dostupných cez Webové stránky spravovať nasledujúce údaje: meno, adresa bydliska, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografia tváre, identifikačné číslo klienta evidované u Správcu údajov, obsah telefonického rozhovoru uskutočneného so Správcom údajov.

2.3 Ak Užívateľ pre niektorú zo Služieb odošle odkaz (napr. e-mail, list čitateľa), kontaktuje telefonicky, v tom prípade Správca údajov uloží adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo Užívateľa, čas volania, a spravuje ich v miere a v dobe potrebnej pre poskytovanie služieb.

2.4 Správca údajov o prednášajúcich a účastníkoch ním organizovaných podujatí spravuje nasledujúce osobné údaje: meno, akademický titul (Dr., prof., atď.), e-mailová adresa, pozícia, telefónne číslo, druhé telefónne číslo, názov podniku, s ktorým je vo vzťahu, záujem o sektor a činnosti, členské právne vzťahy oprávňujúce na zľavy, životopisné údaje prednášajúcich.

2.5 Správca údajov v okruhu ním organizovaných prípadných výherných súťaží spravuje nasledujúce osobné údaje: meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnanie, členstvo v dôchodcovskom fonde a názov daného dôchodcovského fondu, Osobné údaje uvedené v inzeráte výhernej súťaže.

2.6 V súvislosti s poskytovaním služieb webshopu Správca údajov môže spravovať nasledujúce Osobné údaje a nasledujúce údaje: meno, adresa bydliska, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalej z dôvodu fakturácie Osobné údaje vzťahujúce sa na fakturačné meno a adresu, uvedené Užívateľom, ako aj Osobné údaje v súvislosti s produktom, ktorý bol zvolený pre nákup a k zvolenému spôsobu platby.

2.7 Správca údajov v súvislosti so svojimi zmluvami môže spravovať meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného alebo povereného zástupcu strany, s ktorou uzatvára zmluvu.

2.8 Nezávisle od vyššie uvedených sa môže vyskytnúť, že poskytovateľ, technicky spojený s prevádzkovaním Služieb, bez informovania Správcu osobných údajov na niektorom z Webových stránok vykonáva činnosť správy osobných údajov. Takáto činnosť sa nepovažuje za Správu údajov vykonávanú Správcom údajov. Správca údajov vykoná všetko možné, čo je v jeho silách na zamedzenie a zistenie takýchto spravovaní údajov.

3. Aké tvoje osobné údaje a dokedy spracúvame, na čo ich používame a na základe akých poverení?

Právne podklady pre našu správu osobných údajov sú nasledujúce:

a) na základe bodu a) odseku (1) článku 6. GDPR dobrovoľný súhlas užívateľa so správou osobných údajov, založený na vhodných informáciách (ďalej len: Súhlas);

b) na základe bodu b) odseku (1) článku 6. GDPR je správa údajov potrebná pre splnenie takej zmluvy, v ktorej je Užívateľ ako dotknutá osoba jednou zo Strán (ďalej len: Plnenie zmluvy)

c) na základe bodu c) odseku (1) článku 6. GDPR je správa údajov potrebná pre plnenie právnej povinnosti vzťahujúcej sa na správcu údajov (ako napríklad plnenie účtovných, účtovníckych povinností – ďalej len: Plnenie právnych povinností)

d) na základe bodu f) odseku (1) článku 6. GDPR je správa údajov potrebná pre uplatnenie oprávnených záujmov správcu údajov alebo tretej strany (ďalej len: Oprávnené záujmy)

e) povolenie na správu osobných údajov, ktoré je zabezpečené prostredníctvom § 13/A. zákona č. CVIII. z roku 2001o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Zák. o e-službách), na základe ktorej je možné bez povolenia Užívateľa spravovať fyzické osobné identifikačné údaje Užívateľov (meno, rodné meno, rodné meno matky, miesto a dátum narodenia) a adresa bydliska s cieľom vytvorenia zmluvy smerujúcej na poskytovanie služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou, určenia modifikácie jej obsahu, sledovania jej plnenia, fakturovanie poplatkov, ktoré z nej pochádzajú, ako aj uplatnenia súvisiacich pohľadávok, ďalej je možné bez súhlasu Užívateľa spravovať fyzické osobné identifikačné údaje, adresu bydliska, ako aj údaje, vzťahujúce sa na čas, dobu trvania a miesto využívania služby, s cieľom fakturovania poplatkov pochádzajúcich zo zmluvy smerujúcej na poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou (ďalej len: Zák. o e-službách.)

Osobitne každý právny podklad správy osobných údajov v nižšie uvedených určujeme podľa jednotlivých kategórií údajov a cieľov správy údajov, s odkazovaním na vyššie uvedený zoznam.

3.1 V prípade správy osobných údajov v súvislosti so všeobecným používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou A West Invest Holding s.r.o.

A

B

C

D

E

F

Dotknutá osoba

Kategória údajov

Zdroj údajov

Cieľ správy osobných údajov

Právny podklad správy osobných údajov

Doba správy osobných údajov

Registrovaný užívateľ

Identifikátor uskutočnenej transakcie

pochádzajúce od dotknutej osoby

Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Fakturovanie poplatkov pôvodom zo zmluvy

Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

Suma uskutočnenej transakcie

pochádzajúce od dotknutej osoby

Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Fakturovanie poplatkov pôvodom zo zmluvy

Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b):

Plnenie právnych povinností na základe bodu c) odseku (1) článku 6. GDPR – vystavenie faktúry

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

Pre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany Užívateľa (dôvod: fakturačné údaje).

Predmet uskutočnenej transakcie (zakúpený produkt, služba)

pochádzajúce od dotknutej osoby

Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Fakturovanie poplatkov pôvodom zo zmluvy

Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b):

Plnenie právnych povinností na základe bodu c) odseku (1) článku 6. GDPR – vystavenie faktúry

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

Pre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany Užívateľa (dôvod: fakturačné údaje).

 

Doručovacia adresa

pochádzajúce od dotknutej osoby

Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

Fakturačné meno a adresa

pochádzajúce od dotknutej osoby

Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Fakturovanie poplatkov pôvodom zo zmluvy

Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Zák. o e-službách 13/A. §

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b):

Plnenie právnych povinností na základe bodu c) odseku (1) článku 6. GDPR – vystavenie faktúry

 

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

Pre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany Užívateľa (dôvod: fakturačné údaje).

 

 

GPS súradnice, ak ich užívateľ povolil

Zbierané z mobilného zariadenia

Vytvorenie profilu – zobrazenie reklami na základe správania sa, oboznámenie sa so zákazníckymi preferenciami

Súhlas podľa bodu a) odsek (1) článok 6. GDPR

Do odvolania súhlasu.

 

Údaje uložené, posielané aplikáciou iSauna Home: výrobné číslo, IP, port, posledné údaje o saunovaní

Zbierané zo sauna aplikácie

Zobrazenie chýb

   

Poskytnutie údajov označených *-kou je povinné, bez nich nie je možné používanie, poskytnutie týchto údajov je predbežnou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

Užívateľ môže proti vyššie uvedenej správe údajov založenej na oprávnenom záujme namietať prostredníctvom e-mailu odoslaného na nižšie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti West Invest Holding s.r.o.: info@luxusnesauny.sk

Správca osobných údajov je spoločnosť West Invest Holding s.r.o.

4. Osobné údaje spravované špecificky podľa služieb v rámci jednotlivých služieb webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou West Invest Holding s.r.o.

4.1. Registrácia platobnej karty v rámci jednotlivých služieb webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou West Invest Holding s.r.o.

A

B

C

D

E

F

Dotknutá osoba

Kategória údajov

Zdroj údajov

Cieľ správy osobných údajov

Právny podklad správy osobných údajov

Doba správy osobných údajov

Registrovaný užívateľ

meno uvedené na platobnej karte*

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

b) Identifikácia užívateľa

c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

číslo platobnej karty*

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

b) Identifikácia užívateľa

c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

dátum splatnosti platobnej karty*

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

b) Identifikácia užívateľa

c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

názov banky, ktorá kartu vydala

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

b) Identifikácia užívateľa

c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

CVV/CVC kód karty*

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

b) Identifikácia užívateľa

c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodov

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b):

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c):

Bod f) odsek (1) článok 6. GDPR- Oprávnené záujmy

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

názov platobnej karty

pochádzajúce od dotknutej osoby

a) Vytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy

Plnenie Zmluvy podľa bodu b) odsek (1) článok 6. GDPR

V dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

Poskytnutie údajov označených *-kou je povinné, bez nich nie je možné uskutočniť registráciu platobnej karty.

Užívateľ môže proti vyššie uvedenej správe údajov založenej na oprávnenom záujme namietať prostredníctvom e-mailu odoslaného na nižšie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti West Invest Holding s.r.o.: info@luxusnesauny.sk

Správca osobných údajov je spoločnosť West Invest Holding s.r.o.

5. Aké údaje o tebe zbierame automaticky, prečo profilujeme tvoje údaje a aké dôsledky to na teba môže mať?

Akými nástrojmi a aké údaje o tebe zbierame automaticky?

V rámci používania webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou West Invest Holding s.r.o. používame malé programy, takzvané koláčiky alebo cookie a podobné technológie na mobilných zariadeniach užívateľov, aby sme napomáhali pri identifikácii a napomáhali pri rozpoznaní údajov užívateľa.

Pri návšteve Webovej stránky a využívania služieb umiestňujeme vo webovom prehliadači Užívateľa a v e-mailoch na HTML základe cookie, v súlade s týmito informáciami pre správu osobných údajov.

Vo všeobecnosti je cookie taký malý súbor, ktorý je tvorený písmenami a číslicami, ktoré z nášho serveru odošleme na nástroj Užívateľa. Cookie umožňujú rozpoznanie toho, že kedy sa Užívateľ naposledy prihlásil na Webovú stránku, hlavným cieľom cookie je to, aby umožnili sprístupnenie pre Užívateľa individualizovaných ponúk, reklám, ktoré môžu pri používaní Webovej stránky ušiť Užívateľský zážitok na mieru a vyjadrujú osobné požiadavky Užívateľa.

5.2. Cieľ cookie, používaných Poskytovateľom:

a) Bezpečnosť: podpora a umožnenie bezpečnosti a podporovanie Poskytovateľa pri rozpoznaní činnosti s porušením právnych predpisov.

b) Preferencie, vlastnosti a služby: cookie dokážu Užívateľovi povedať, ktorý jazyk Užívateľ preferuje, aké sú komunikačné preferencie Užívateľa, napomáhajú Užívateľovi pri vypĺňaní tlačív na Webovej stránke, čím ich robia ľahšími.

c) Reklama: Poskytovateľ môže použiť cookies na to, aby Užívateľovi zobrazoval relevantnú reklamu na Webovej stránke a aj mimo nej. Môže sa vyskytnúť aj používanie takých cookie, ktoré ukážu, či Užívatelia, ktorí videli na Webovej stránke reklamu, neskôr navštívia webovú stránku inzerenta. Podobne, aj obchodní partneri Poskytovateľa môžu používať cookie na určenie toho, či Poskytovateľ zobrazil na Webovej stránke ich reklamu a táto reklama mala aký výsledok, a môžu poslať Poskytovateľovi informácie o tom, ako sa Užívateľ správa v súvislosti s reklamami. Poskytovateľ môže spolupracovať aj s takým partnerom, ktorý Užívateľovi na Webovej stránke alebo mimo nej zobrazí reklamu následne po tom, čo Užívateľ navštívil webovú stránku tohto partnera.

d) Výkon, analytika a výskum: takéto cookie napomáhajú Poskytovateľovi v rozpoznaní toho, že na rôznych miestach má Webová stránka aké výsledky. Poskytovateľ môže používať aj také cookie, ktoré Webovú stránku vyhodnocujú, zlepšujú, študujú, vrátane produktov, funkcií a služieb, keď Užívateľ vstúpi na Webovú stránku z iných webových stránok, alebo nástrojov, ako sú napríklad počítač alebo mobilné zariadenie užívateľa.

5.3. Typy cookie, používaných Poskytovateľom:

a) analytika, sledovacie cookie;

b) session cookie: ktoré fungujú len dovtedy, kým trvá pracovný postup (zvyčajne daná návšteva na Webovej stránke alebo pracovný postup v prehliadači);

c) stále cookie: napomáhajú pri rozpoznávaní Užívateľa ako existujúceho Užívateľa, preto je ľahší návrat na Webovú stránku bez opätovného prihlásenia sa. Po prihlásení sa Užívateľa zostáva stále cookie v prehliadači Užívateľa a Webová stránka ju dokáže prečítať, keď sa Užívateľ vráti na Webovú stránku.

Adobe Flash je iná technológia, ktorá disponuje funkcionalitou rovnocennou s cookie. Adobe Flash je schopné uložiť údaje na zariadení Užívateľa. Nie každý prehliadač ale umožňuje odstránenie Adobe Flash cookie. Užívateľ môže obmedziť alebo blokovať Adobe Flash cookie cez webovú stránku Adobe. Ak ich Užívateľ obmedzí/blokuje, môže sa stať, že niektoré funkcie Webovej stránky nebudú použiteľné.

5.4. Cookie používané tretími osobami:

Spoľahliví partneri napomáhajú Poskytovateľovi pri zobrazovaní reklám na Webovej stránke a mimo nej, a aj poskytovatelia analytiky, ako sú Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComStore môžu na nástroji Užívateľa umiestniť cookie.

Užívatelia môžu zakázať používanie Google cookie na stránke slúžiacej na vypnutie Google reklám.

Na odkaze http://www.networkadvertising.org/choices/ je možnosť na zakázanie cookie aj iných externých poskytovateľov.

5.5. Kontrola a riadenie cookie:

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje, aby užívatelia kontrolovali prostredníctvom nastavení používanie cookie. Ale ak Užívateľ obmedzuje Webovú stránku pri používaní cookie, môže to kaziť Užívateľský zážitok , nakoľko už nebude ďalej šitý na osobnú mieru Užívateľa. Užívateľ okrem toho môže zakázať aj ukladanie nastavení šitých na mieru, ako sú napríklad prihlasovacie informácie.

Ak si Užívateľ neželá, aby Poskytovateľ používal cookie, keď navštívi Webovú stránku, Užívateľ môže v menu nastavení zrušiť používanie jednotlivých cookie. V záujme toho, aby Poskytovateľ získal informácie o tom, že Užívateľ zakázal používanie jednotlivých cookie, Poskytovateľ umiestni na zariadení Užívateľa zákazové cookie, preto Poskytovateľ bude vedieť, že nemôže umiestňovať cookie vtedy, keď Užívateľ pri nasledujúcej príležitosti navštívi Webovú stránku. Ak Užívateľ nemieni dostávať cookie, Užívateľ môže zmeniť nastavenia internetového prehliadača na svojom počítači. Ak Užívateľ používa Webovú stránku bez zmeny nastavení, Poskytovateľ na to prihliada tak, že Užívateľ na Webovej stránke súhlasí s odosielaním akýchkoľvek cookie. Webová stránka bez cookie nefunguje správne.

Pre získanie viac informácií o cookie, vrátane druhov, správu a vymazanie cookie, navštívte stránku wikipedi.org, alebo internetové stránky www.allaboutcookies.org, alebo www.aboutcookies.org.

Užívatelia môžu cookie regulovať a povoľovať na nasledujúcom odkaze: https:www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu.

6. Kto spravuje tvoje osobné údaje a kto má k nim prístup?

Správca údajov

Správca tvojich údajov okrem údajov určených v týchto Informáciách pre správu osobných údajov je spoločnosť West Invest Holding s.r.o., ktorej kontaktné údaje sú nasledujúce:

West Invest Holding s.ro.

Číslo v obchodnom registri: 29141/T

IČ DPH: SK2023357545

Sídlo: 92901 Dunajská Streda 1. Biskupa Kondého 4577/18

Poštová adresa: 92901 Dunajská Streda 1. , Biskupa Kondého 4577/18

Zástupca: Balázs Csaba konateľ (kontakty: +36 70 362 5830, gereinfra@gmail.com)

E-mail: info@luxusnesauny.sk

Telefónne číslo: +421 918 909 138

Zo strany spoločnosti West Invest Holding s.r.o. majú k tvojim údajom prístup zamestnanci spoločnosti v tom rozsahu, ktorý je bezprostredne potrebný pre vykonanie práce. Oprávnenie k prístupu k tvojim osobným údajom sú uvedené v prísnych interných normách.

Spracovatelia údajov

S cieľom spracovania údajov môže spoločnosť West Invest Holding s.r.o. v súlade so vzťahujúcimi sa nariadeniami prostredníctvom písomnej dohody poveriť spracovateľa osobných údajov, a pre takýmto spôsobom zainteresovaného ktoréhokoľvek spracovateľa osobných údajov môže Vami poskytnuté údaje postúpiť v potrebnej miere. Údaje potrebné pre udržiavanie kontaktov (meno, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo) a informácie pre výskum verejnej mienky a výskum trhu, ktoré v budúcnosti poskytnete, spravujeme spoločne (vzájomne neoddelene, resp. anonymizované).

7. Kto je úradníkom pre ochranu osobných údajov spoločnosti West Invest Holding s.r.o. a aké sú jeho kontakty?

Spoločnosť West Invest Holding s.r.o. na základe právnych predpisov nie je povinná na vymenovanie alebo zamestnávanie úradníka pre ochranu osobných údajov.

8. Aké máš práva v súvislosti so správou svojich osobných údajov a ako zabezpečíme ich využívanie?

a) Prístupové právo: môžeš požiadať informácie o tom, že aké tvoje údaje, na aký účel a po akú dobu spravujeme, komu ich poskytujeme a odkiaľ pochádzajú nami spravované tvoje údaje.

b) Právo na opravu: ak sa tvoje údaje menia, alebo sme ich zaregistrovali nesprávne, môžeš požiadať o opravu, spresnenie svojich osobných údajov.

c) Právo na vymazanie: v prípadoch určených v právnych predpisoch môžeš požiadať o vymazanie nami spravovaných tvojich osobných údajov.

d) Právo na obmedzenie správy osobných údajov: v prípadoch určených v právnych predpisoch môžeš požiadať o obmedzenie správy osobných údajov.

e) Právo na prenos osobných údajov: môžeš požiadať o prenos svojich osobných údajov, využitím tohto svojho práva môžeš požiadať, aby sme ti poskytli údaje typu, ktoré sú určené v právnych predpisoch, alebo aby sme ich na základe takejto tvojej osobitnej žiadosti a poverenia poskytli inému, tebou označenému poskytovateľovi.

V prípade predloženia tvojich vyššie uvedených žiadostí budeme postupovať na základe žiadostí uvedených v právnych predpisoch a do jedného mesiaca ti poskytneme informácie o tom, že aké opatrenia sme vykonali na základe tvojej žiadosti.

f) Právo na vzatie späť súhlasu: ak tvoje údaje spravujeme na základe tvojho súhlasu, máš právo hocikedy vziať späť svoj súhlas, čo ale nemá vplyv na právoplatnosť našej správy osobných údajov pred vzatím späť tvojho súhlasu.

g) Právo na sťažnosť: ak sa v súvislosti s našou správou osobných údajov utrpel právnu ujmu, máš právo predložiť sťažnosť k príslušnému dozornému orgánu: Úrad Na Ochranu Osobných Údajov Slovenskej republiky

Poštová adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

E-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk; Telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214

Okrem vyššie uvedených môžeš pred Súdnou stolicou Hlavného mesta podať žalobu voči West Invest Holding s.r.o. v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

h) Právo na podanie námietky:

– Ak na základe vyššie uvedených tvoje údaje spravujeme na základe správy údajov založenej na oprávnenom záujme, osobitne môžeš namietať voči správe údajov z týchto oprávnených záujmov.

– Môžeš namietať aj voči správe údajov s cieľom vytvorenia profilu.

V prípade tvojich námietok tieto tvoje osobné údaje nebudeme ďalej spravovať.

9. Ako zabezpečujeme bezpečnosť tvojich údajov?

V záujme zabezpečenia bezpečnosti nami spravovaných údajov, ktoré sú platné pre každého nášho zamestnanca, a aplikujú a poznajú ich všetci naši zamestnanci.

Našich zamestnancov pravidelne školíme a preškoľujeme ohľadom požiadaviek na bezpečnosť údajov a informácií.

Osobné údaje skladujeme na našom vlastnom centrálnom serveri, ku ktorému má prístup len mimoriadny okruh osôb a zamestnancov. Naše informačné systémy sú z času na čas, opätovne a pravidelne testované a kontrolované v záujme vytvorenia a udržiavania bezpečnosti údajov a IT bezpečnosti.

Kancelárske pracovné stanice sú chránené heslom, používanie cudzích dátových nosičov je obmedzená a je povolené len za bezpečných okolností, po kontrole.

Pravidelná a nepretržitá ochrana proti škodlivému softvéru, vzťahujúca sa na všetky systémy a prvky systémov Spoločnosti je zabezpečená.

Počas projektovania, vývoja, testovania a prevádzkovania programov a aplikácií bezpečnostné funkcie spravujeme vo zvýšenej miere a oddelene.

Prístupové kľúče bezpečnostného systému (napr. heslo) skladujeme a poskytujeme šifrovaným spôsobom, zabezpečujeme ochranu údajov, týkajúcich sa bezpečnosti systému (napr. heslá, oprávnenia, denníky).

10. Čo robíme v prípade výskytu incidentu ochrany osobných údajov?

V súlade s právnymi predpismi incident ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa dostane na naše vedomie, oznámime dozornému orgánu a o incidentoch ochrany osobných údajov vedieme aj evidenciu. A v prípadoch určených v právnych predpisoch o ňom informujeme aj dotknutých užívateľov.

11. Kedy a akým spôsobom modifikujeme tieto informácie pre správu osobných údajov?

V prípade zmeny okruhu spravovaných údajov a ostatných okolností správy osobných údajov, tieto Informácie pre správu osobných údajov v súlade s nariadeniami GDPR do 30 dní zmeníme a uverejníme na webových stránkach www.luxusnesauny.sk, www.exterierovesauny.sk) a o zmenách poskytneme informácie aj vo webshope. Žiadame, aby si si v každom prípade starostlivo prečítal zmeny v informáciách pre správu osobných údajov, nakoľko obsahujú dôležité informácie o správe tvojich osobných údajov.

V Budapešti, 2018.05.25.

 

Exteriérová sauna, wellness sauna domček, individuálna stavba sauna terasy, riešenia záhrady

Posuňte obrázok